tête–à–tête

1 ENTRIES FOUND:
Save
tête–à–tête /ˌtɛtəˈtɛt/ noun
plural tête-à-têtes
tête–à–tête
/ˌtɛtəˈtɛt/
noun
plural tête-à-têtes
Learner's definition of TÊTE–À–TÊTE
[count]
: a private conversation between two people
Tête-à-tête in French literally means “head-to-head.”