Euphrates

1 ENTRIES FOUND:
Save
Euphrates /jʊˈfreɪˌtiːz/ proper noun
Euphrates
/jʊˈfreɪˌtiːz/
proper noun
Learner's definition of EUPHRATES

the Euphrates River

also the Euphrates
: river in Asia